Thông báo
Sign In
Thông báo
                  
Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

21/10/2017

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác pháp chế trong thời gian vừa qua.