Thông báo
Sign In
Thông báo
                  
Đôn đốc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

25/03/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1362/TTg-PL về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật năm 2015. Báo cáo gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 20/11/2017 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Chi tiết xin xem tại Công văn gửi kèm theo Thông báo này).

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

25/03/2018

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác pháp chế trong thời gian vừa qua.