Thông báo
Sign In
Thông báo
                  
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

24/09/2018

Nhằm thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-BTP ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Bộ Tư pháp. Theo Quyết định số 662/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện những mục tiêu tại điểm: 1.3.a, 5.7(a), 16.3, 16.6, 16.7(a), 16.8, 16.9 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 622; phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện những mục tiêu đã nêu tại các điểm: 1.4; 2.3(a,b); 3.3(a); 3.9; 4.7; 5.1; 5.2; 5.3; 8.4; 8.5; 8.7; 8.8; 10.3; 10.4 (a,b); 10.5 (a,b); 10.6; 11.4; 11.5; 11.6; 11.9; 15.3; 15.8; 16.1; 16.2(a,b); 16.4; 16.5(a); 16.7(b); và những mục tiêu liên quan khác tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg. Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Đôn đốc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

24/09/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1362/TTg-PL về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật năm 2015. Báo cáo gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 20/11/2017 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Chi tiết xin xem tại Công văn gửi kèm theo Thông báo này).

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

24/09/2018

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác pháp chế trong thời gian vừa qua.