Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
Sign In
Thông báo
                  

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác pháp chế trong thời gian vừa qua.

Để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 05 năm thực hiện Nghị định, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác pháp chế trong thời gian tiếp theo, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của cơ quan mình gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (xin gửi đề cương báo cáo và các mẫu phụ lục số liệu kèm theo).
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) chậm nhất vào ngày 30/8/2016, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử theo địa chỉ nthuyen1@moj.gov.vn.
Phụ lục được gửi kèm theo Công văn này, đồng thời được đăng tải tại Mục chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại đường dẫn http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/quan-ly-chi-dao-dieu-hanh.aspx).
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Ngô Thị Huyền, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.6273.9386/0989 012 910.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.