Ban hành Quyết định thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Sign In
Thông báo
                  

Ban hành Quyết định thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020