Đôn đốc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Sign In
Thông báo
                  

Đôn đốc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1362/TTg-PL về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật năm 2015. Báo cáo gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 20/11/2017 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Chi tiết xin xem tại Công văn gửi kèm theo Thông báo này).

File đính kèm