Lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 cần phải có thứ tự ưu tiên hợp lý
Sign In
Tin hoạt động
                  

Lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 cần phải có thứ tự ưu tiên hợp lý

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chủ trì cuộc họp giữa Ủy ban Pháp luật với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để trao đổi, thảo luận về tình hình lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong đó tập trung vào việc chuẩn bị các dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch; việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh thực hiện các Kết luận, Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.

Về tình hình lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, theo rà soát của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, có 34 luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch, trong số này có 27/34 luật liên quan đến quy hoạch. Ngoài Luật Giáo dục đại học đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Chương trình năm 2018, đối với 33 luật còn lại, có 31 luật đã được lập đề nghị, trình Chính phủ thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 11/2017, tháng 12/2017 hoặc sẽ xem xét, thông qua tại Phiên họp tháng 01/2018; còn 02 luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị chưa sửa đổi, bổ sung (Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
Về các dự án luật, pháp lệnh thực hiện các Kết luận, Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua rà soát của Bộ Tư pháp, có 19 dự án luật, pháp lệnh và nhóm luật (liên quan đến Luật Quy hoạch) cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, trong đó có một số dự án luật về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Hiện tại, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất lập đề nghị theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Chính phủ xem xét.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, Bộ Tư pháp đã rất chủ động với tinh thần khẩn trương, tích cực để cùng với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để đề xuất đưa vào Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. Việc đề xuất các dự án luật xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; yêu cầu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; yêu cầu về bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch… Do vậy, các cơ quan cần tính toán kỹ, cân nhắc trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý để đề xuất đưa các dự án luật vào Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018 bảo đảm tính khả thi của Chương trình.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp trong việc triển khai lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. Đối với Chương trình năm 2018, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 34/2017/QH14 thông qua Chương trình này, do vậy, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, thời hạn trình Quốc hội các dự án luật đã được đưa vào Chương trình. Đối với các dự án luật khác đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018 thì cần sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:
Thứ nhất, đối với các luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Quy hoạch có nội dung sửa đổi đơn giản về mặt kỹ thuật thì gom lại để làm một luật sửa đổi nhiều luật.
Thứ hai, đối với các luật cần sửa đổi theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cần phân loại thành các luật đã xác định thời gian hoàn thành trong năm 2018, 2019 và các luật hoàn thành trong và sau năm 2020 để có thứ tự ưu tiên. Riêng đối với các luật về tổ chức bộ máy và biên chế, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, khẩn trương lập đề nghị sửa đổi các luật nêu trên để báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cụ thể: (1) Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Bổ sung vào Chương trình năm 2018 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6); (2) Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Đưa vào Chương trình năm 2019 (trong đó lưu ý việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung).
LiMi