Hội thảo lấy ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi
Sign In
Tin hoạt động
                  

Hội thảo lấy ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi

Chiều ngày 06/02/2018, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi”. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các đại diện đến từ các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Viện nghiên cứu, một số đơn vị thuộc Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và các báo cáo viên là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu về thanh niên, pháp luật về thanh niên và pháp luật liên quan. Hội thảo do bà Nguyễn Thị Ngà - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ nội vụ đồng chủ trì hội thảo.

Luật thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Luật thanh niên đã từng bước đi vào thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và xã hội. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành Luật, những yêu cầu về phát triển thanh niên đã có những thay đổi dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự bùng nổ của công tin, mạng xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; từ thay đổi trong cách thức đánh giá sự phát triển thanh niên từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững, đặc biệt Hiến pháp năm 2013 với nhiều tư tưởng pháp quyền tiến bộ, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền con người…Tất cả đã và đang đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005 nhằm phù hợp với những thay đổi và thể hiện đầy đủ, thống nhất tinh thần Hiến pháp 2013 trong Luật thanh niên và hệ thống chính sách phát triển thanh niên.
Điều 25, Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền… tiếp cận thông tin, … Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”; Điều 28 quy định “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

Như vậy, từ những quy định của Hiến pháp năm 2013 nêu trên, với nhiệm vụ là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, việc Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam dự kiến đề xuất bổ sung một số quyền, nghĩa vụ mới của thanh niên, chính sách của nhà nước đảm bảo để thanh niên thực hiện quyền mình trong Thanh niên sửa đổi thời gian tới, cụ thể đó là: Quyền của thanh niên trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cho thanh niên; quyền của thanh niên trong hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa; quyền được bảo đảm an sinh xã hội của thanh niên… là rất cần thiết.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật