Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Sign In
Tin hoạt động của trung ương
                  

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ngày 10/3/2017, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Tờ trình số 78/TTr-CP về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Tại Phiên họp lần thứ 9 (ngày 22/4/2017), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Tham dự Phiên họp có Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội; các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; đại diện các cơ quan của Chính phủ (Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng; Ủy ban Dân tộc); đại diện Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phiên họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành về mặt nội dung.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình số 78/TTr-CP của Chính phủ (có bổ sung nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 525/TTKQH14-PL) và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các đại biểu tham dự Phiên họp đã phát biểu ý kiến về nội dung Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, cũng như tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Chính phủ. Tờ trình của Chính phủ đã thể hiện tương đối đầy đủ, khách quan về các kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời, đánh giá cao sự chủ động và quá trình chuẩn bị Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Chính phủ. Đây là Đề nghị Chương trình đầu tiên được thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dù còn có lúng túng, nhưng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng; phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu với Ủy ban Pháp luật và Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Hồ sơ các đề nghị đầy đủ, về cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015, đặc biệt là việc đánh giá tác động chính sách trong các đề nghị; các đề nghị được gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan; gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Bên cạnh đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội có một số ý kiến khác so với nội dung Đề nghị của Chính phủ liên quan đến một số dự án như Luật đo đạc và bản đồ; Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học…
Kết luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Đồng thời, giao Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự kiến Chương trình để trình Quốc hội. Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật