Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Sign In
Tin hoạt động của trung ương
                  

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ngày 10/3/2017, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Tờ trình số 78/TTr-CP về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 Ngày 13/4/2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể để thẩm tra Đề nghị nêu trên của Chính phủ.

Tham dự Phiên họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban Pháp luật; đại diện Hội đồng dân tộc; Ủy ban Quốc phòng - An ninh; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính ngân sách; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh, thiếu niên và nhi đồng. Về phía Chính phủ, tham dự Phiên họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, Phiên họp cũng có sự tham gia của đại diện Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình số 78/TTr-CP của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến về nội dung Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017. Đa số các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, cũng như tiến độ thực hiện Chương trình năm 2017 của Chính phủ; đánh giá cao sự chủ động và quá trình chuẩn bị Đề nghị về Chương trình năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017 của Chính phủ. Đây là Đề nghị Chương trình đầu tiên được thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng; Bộ Tư pháp đã kịp thời đôn đốc, làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình lập đề nghị; Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu với Ủy ban Pháp luật và Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Hồ sơ các đề nghị đầy đủ, về cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015, đặc biệt là việc đánh giá tác động chính sách trong các đề nghị; lấy ý kiến; thẩm định các đề nghị xây dựng Luật, Nghị quyết. Ủy ban Pháp luật cơ bản đồng tình với nhiều nội dung Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật cũng còn một số ý kiến khác so với nội dung Đề nghị của Chính phủ như ý kiến về dự án Luật đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu;…
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ giải trình, làm rõ thêm về một số vấn đề và dự án cụ thể mà các địa biểu đã nêu tại Phiên họp. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh thêm, năm nay là năm đầu tiên, “giao thời” giữa hai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và năm 2008, mặc dù còn có những lúng túng nhất định trong việc triển khai thực hiện, nhưng bản thân Chính phủ cũng như Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã nỗ lực cố gắng. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan đầu mối, giúp Chính phủ trong việc lập Đề nghị đã chủ động, thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành; tập trung nguồn lực để thẩm định các đề nghị bảo đảm tiến độ, chất lượng; Chính phủ đã 03 lần họp để cho ý kiến; Thủ tướng Chính phủ đã giao các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách trực tiếp làm việc với các bộ, ngành về từng đề xuất xây dựng luật do bộ, ngành đó đề xuất.
Theo Kế hoạch, dự kiến tại Phiên họp lần thứ 9, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật