Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Sign In
Tin hoạt động
                  

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày 09/06/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Có nhiều ý kiến cho rằng: Một số nội dung quy định của Dự thảo còn thiếu sự rõ ràng, còn thiếu tính minh bạch, ví dụ, nội dung quy định thành phần hồ sơ là “Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ tính từ thời điểm sản phẩm lưu thông trên thị trường do...” là chưa hợp lý, thời điểm này cần phải gắn với thời điểm kết quả kiểm nghiệm được cấp; nội dung quy định “được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản” nhưng không rõ cơ quan nào sẽ thực hiện nội dung này; nội dung quy định “thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa” nhưng không rõ sẽ là thông tin gì phải ghi; nội dung quy định miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với “Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu” nhưng không rõ số lượng phù hợp sẽ xác định trên cơ sở nào... Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát thể hiện lại cho phù hợp. Bên canh đó, còn có một số ý kiến góp ý cụ thể về:
Vấn đề miễn kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm tạm nhập nhẩu để bán trong cửa hàng miễn thuế: theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định kinh doanh hàng miễn thuế quy định: hàng hóa tạm nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục tạm nhập khẩu. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm tuân thủ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cần đưa đối tượng này vào trường hợp được miễn kiểm kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
Vấn đề phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh: Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý; Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.
Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
Nguyễn Văn Quân, Vụ PL Hình sự - Hành chính