Nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Sign In
Tin hoạt động
                  

Nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, ngày 24/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”

Tham dự Hội thảo có đại diện của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Hội thảo có mục đích đánh giá việc phối hợp trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tìm phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong thời gian tới.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) có hiệu lực thi hành hơn 01 năm. Thực hiện quy định của Luật năm 2015, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước chủ trì soạn thảo đã chú trọng hơn tới công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ngay từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản, soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và trong suốt quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có những bước chuyển biến nhất định cả về nhận thức lẫn cách thức, phương pháp phối hợp. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã cải tiến các phương pháp lấy ý kiến nhằm thu hút sự tham giả chủ động của cộng đồng doanh nghiệp vào quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, công tác phối hợp trong thời gian qua vẫn còn hình thức, cơ chế phối hợp trong việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật năm 2015 do là năm đầu tiên thực hiện theo quy trình chính sách. Các bộ, cơ quan ngang bộ chưa phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tham gia ý kiến khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, việc tham gia của các bộ, Tài chính, Nội Vụ, Ngoại giao chưa thực sự hiệu quả do báo cáo đánh giá tác động của chính sách và hồ sơ đề nghị còn sơ sài. Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trong công tác xây dựng pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật năm 2015. Bên cạnh đó, những vướng mắc trong cơ chế phối hợp liên ngành trước đây như việc cử và tham gia với tư cách thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các hoạt động khác theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo chưa có chuyển biến tích cực; việc mời và trách nhiệm tham gia của các cơ quan thẩm định, thẩm tra ngay từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế...
Tại Hội thảo, đại diện của các cơ quan/đơn vị tham dự đều nhất trí cho rằng việc nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của văn bản và đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. Để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của công tác phối hợp, đa số đại biểu đề nghị ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật giữa các cơ quan (cơ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, thẩm tra...) bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật năm 2015.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật